Om Rafab

Jörgen Rasmusson, VD på RAFAB

Jörgen Rasmusson, VD på RAFAB

Presentation

Rasmusson Förvaltning AB är moderbolag i RAFAB-koncernen och grundades 1963.

I RAFAB-koncernen ingår förutom fastighetsförvaltning även byggnadsplåtslageri.

Historik

  • 1963 etablerades ursprunget till dagens RAFAB av Ulf Rasmusson och en kompanjon under företagsnamnet Löddeköpinge Bleck och Plåtslageri.
  • 1971 ombildades bolaget till aktiebolag och flyttade till Lund och företagsnamnet förkortades till AB LÖDDE PLÅT.
  • 1994 ombildas bolaget till moderbolag namnet ändras till Rasmusson Förvaltning AB (RAFAB) entreprenadverksamheten läggs i det helägda dotterbolaget AB LÖDDE PLÅT.
  • 2004 förvärvades bolaget ByggPlåtslagarna i Skåne AB (BPAB) som ett helägt dotterbolag.

Vision

RAFAB skall alltid upplevas som och vara ett seriöst förvaltnings- och fastighetsbolag.

 

Affärsidé

RAFAB skall i egna producerade fastigheter i Lund och Helsingborg erbjuda sina dotterbolag högkvalitativa kontors- och verkstadslokaler för rationell produktion på attraktiva platser.

Vidare ingår i RAFAB:s affärsidé att vara ett förvaltnings- och fastighetsbolag som förvärvar, producerar, utvecklar och förvaltar fastigheter inom strategiska områden.

RAFAB:s dotterbolag skall genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet vara företag i framkanten av kvalitetsutvecklingen inom plåtslagerinäringen. Våra varumärken skall förknippas med god kvalitet.

Vi är angelägna om att våra kunder skall uppleva den relation mellan pris och kvalitet vi erbjuder som det bästa alternativet.

 

Strategier

RAFAB:s verksamhet skall fokusera på långsiktigt säkra kassaflöden och en stabil värdetillväxt i fastighetsbeståndet.

Den övergripande verksamhetsinriktningen för god värdetillväxt skall bygga på kontinuerligt förbättrade driftöverskott samt förvärv, ny-, till- och ombyggnad av fastigheter med goda utvecklingsmöjligheter.

RAFAB bör internt via sina dotterbolag säkra en viss del av produktionsresurserna, och ska därför upprätthålla en begränsad men effektiv bygg- och plåtentreprenadverksamhet. Den egna effektiviteten ska dock alltid ställas i relation till kostnaden för externa produktionsresurser.

 

Fastighetsutveckling

Utveckling av fastigheterna sker genom att ny-, om- och tillbyggnader utförs i nära samarbete

med kunderna och hyresgästerna.

RAFAB:s erfarenhet av såväl stora som små projekt ger goda förutsättningar att tillmötesgå varierande behov av förändringar i fastighetsbeståndet.

 

Miljöpolicy

RAFAB ska äga, förvalta och utveckla sitt fastighetsbestånd med långsiktig hänsyn till människor och miljö. Genom minskad miljöbelastning bidras till ett miljömässigt hållbart samhälle.

Detta uppnås genom att följa gällande lagstiftning, hushålla med resurser och att miljöhänsyn tas vid beslut. Kunders egna miljöarbete uppmärksammas, medarbetare engageras och miljökrav ställs på leverantörer.

RAFAB:s miljöarbete omfattar områdena drift, förvaltning, administration samt i genomförandet av olika projekt.

Malmö 2010-10-01

Jörgen Rasmusson